Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały powstałe w wyniku pracy badawczej oraz pracy dydaktycznej pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

Głównym celem Repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego oraz promowanie projektów i badań naukowych prowadzonych na UŁ.

Nasze uczelniane Repozytorium ma budowę hierarchiczną. Poszczególnym wydziałom oraz innym jednostkom UŁ odpowiadają zbiory Repozytorium, w których skład wchodzą w szczególności kolekcje: artykuły, książki materiały dydaktyczne, materiały konferencyjne oraz prace doktorskie i habilitacyjne.

Według CEON Agregator  nasze Repozytorium zajmuje pierwsze miejsce w rankingu repozytoriów polskich pod względem zgromadzonych dokumentów.

Deponowanie oraz udostępnianie materiałów w Repozytorium odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego.