Zespół do spraw Nowych Metod Kształcenia jest jednostką powołaną przez Władze UŁ w celu rozwoju i propagowania nowych form nauczania wspieranych technologiami informacyjnymi zarówno w Uczelni, jak i poza nią (współpraca z innymi instytucjami czy podmiotami gospodarczymi). Jego misją jest także szerzenia idei otwartości działań i powstających na Uczelni zasobów edukacyjnych.

Prace Zespołu są tak pomyślane, by przyczynić się do rozwoju i propagowania idei otwartości zasobów i e-learningu w UŁ, aby w przyszłości nie była to wydzielona działalność, ale jeden z najważniejszych elementów ogólnej oferty uczelni. Strategicznym miernikiem powinno być doprowadzenie do sytuacji, że 10% zasobów dydaktycznych Uczelni w 2020 roku powinno być ogólnodostępne w otwartym dostępie.

Należy w tym miejscu wspomnieć, iż w szkołach i uczelniach wyższych coraz częściej wykorzystywaną formą zajęć jest kształcenie komplementarne (ang. blended learning), w którym łączy się kształcenie „twarzą w twarz” i e-learning.
Obserwując europejskie i światowe trendy edukacyjne można się też spodziewać, że będzie to podejście coraz powszechniejsze, również w związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi. Mimo że Uniwersytet Łódzki nie jest, i w przewidywanej przyszłości nie będzie, Uczelnią kształcącą tylko (czy nawet głównie) za pośrednictwem Internetu, to z czasem realizowanie procesu dydaktycznego jako komplementarnego stanie się tak powszechne, jak normą stało się w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykorzystywanie komputera w edukacji. Można też z dużą pewnością przewidywać rozwój uczenia się na platformach mobilnych (aplikacje na smartfonach i tabletach).

W skład Zespołu wchodzą pracownicy innych jednostek uczelni tj.: metodycy kształcenia zdalnego, przedstawiciele Centrum Promocji UŁ, Centrum Informatyki UŁ, Biblioteki UŁ, wydziałów. Pracami Zespołu kieruje Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. nowych metod kształcenia mgr inż. Adrian Witczak. Bezpośredni nadzór sprawuje Prorektor ds. kształcenia.

Zespół realizuje zadania, które są niezwykle ważne dla każdej wyższej uczelni i stanowią wartość, jaką jest stały rozwój i realizacja idei szkoły wyższej, jako instytucji stale uczącej się i otwartej na zmiany.