Definiując pojęcie e-learningu (e-edukacji) wyróżnia się zazwyczaj następujące założenia:

  • Prowadzący zajęcia (nauczyciele akademiccy) i studenci są od siebie oddaleni (złamana zostaje zasada przebywania w tym samym miejscu podczas nauki) i nie muszą uczyć się w tym samym czasie (złamana zostaje kolejna zasada obowiązująca w tradycyjnych modelach kształcenia).
  • Proces kształcenia odbywa się w specjalnie przygotowanej przestrzeni w sieci WWW, tj. na platformie edukacyjnej.
  • Podczas nauki musi dochodzić do obustronnej komunikacji: wykładowca ↔ studenci.
  • Materiały dydaktyczne powinny być angażujące i interaktywne, aby przekazywać nie tylko niezbędną wiedzę oraz kształtować umiejętności, ale także prowadzić do angażowania studentów w prace grupowe i indywidualne.

Kluczowym elementem — często prowadzącym do sukcesu lub klęski projektu e-learningowego — jest opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w procesie e-kształcenia. Czym zatem różni się przygotowanie tradycyjnych zajęć od stworzenia e-kursu? Z pewnością niezmienny pozostaje trzon opracowywanych materiałów, tj. zawartość merytoryczna — bez względu na formę musimy przecież przekazać kursantom ten sam zakres tematyczny i zrealizować ten sam program. Inaczej natomiast należy go podać i zaprezentować. W e-edukacji wiąże się to przede wszystkim ze zmianą formy przekazu (tj. wykorzystaniem medium) oraz zmianą formy komunikacji.

 

E-zajęcia (e-kurs, kurs online, zajęcia zdalne) to odpowiednik tradycyjnie prowadzonych zajęć, jednak różnica polega na miejscu ich realizacji oraz wykorzystywanych narzędziach i metodach kształcenia. Podstawowym założeniem zajęć w Sieci jest ich umiejscowienie na platformie edukacyjnej oraz takie przygotowanie materiału do nauki, by w jak najpełniejszy sposób umożliwiał studentom jego przyswojenie oraz angażował ich w naukę.

Każde zajęcia zdalne prowadzone są w określonym czasie oraz z udziałem nauczyciela akademickiego i grupy studentów. Tematyka oraz postawione przez wykładowcę cele dydaktyczne odpowiadają tym, które realizowane są podczas tradycyjnych spotkań w sali wykładowej. Najczęściej materiał realizowany zdalnie podzielony jest na moduły (lub sekcje), które realizowane są w określonym czasie, np. 1-2 tygodni.

Różnica między tradycyjnymi zajęciami a e-kursami dotyczy nie tylko wymienionych wcześniej zagadnień, ale także opracowania materiałów. Podczas tradycyjnych zajęć jedyną osobą przygotowującą materiały dydaktyczne jest nauczyciel akademicki. Ze względu na to, że e-kurs udostępniany jest w wersji elektronicznej w sieci, w jego przygotowaniu mogą brać także udział metodycy (wskazujący wykładowcy najlepsze metody wykorzystywane w nauczaniu zdalnym), graficy (jeśli w kursie pojawiają się elementy graficzne) oraz informatycy (odpowiedzialni za sprawne funkcjonowanie e-zajęć na platformie edukacyjnej).

 

Platforma edukacyjna

Nazywana bywa także platformą zdalnego nauczania. Jest to specjalne, bezpieczne miejsce w Sieci, w którym odbywa się nauka. Dostęp do niego jest ograniczony i wymaga weryfikacji, tzn. trzeba mieć swój login i hasło, by móc uczestniczyć w zajęciach.