Akty prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Łódzkim:

Zarządzenie nr 123  Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z 1.10.2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora UŁ do spraw Uniwersytetu Otwartego.

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Nowych Metod Kształcenia.

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowanych za pośrednictwem Uczelnianego Zespołu ds. Nowych Metod Kształcenia na platformach edukacyjnych UŁ.
   – załącznik nr 1
   – załącznik nr 2
   – załącznik nr 3

Uchwała nr 51 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 4. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 16 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 193 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go w Uniwersytecie Łódzkim.