Akty prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Łódzkim:

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: powołania Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki w Uniwersytecie Łódzkim.

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23 stycznia2018 r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowanych na platformie edukacyjnej UŁ Moodle ze zm.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie: opłat za udostępnienie i obsługę platformy edukacyjnej do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

Uchwała nr 51 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 4. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 16 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 193 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go w Uniwersytecie Łódzkim.