Akty prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r.

Akty prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie: powołania Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki na kadencję 2020-2024 w Uniwersytecie Łódzkim.
Zarządzenie nr 66

Zarządzenie nr 69 Rektora UŁ z 23 stycznia 2018 r. (ze zm.) w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowanych na platformie edukacyjnej UŁ Moodle.
Zarządzenie nr 69 (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 174 Rektora UŁ z dnia 18 września 2020 r. (ze zm.) w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności UŁ w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV2 – zarządzenia zmieniające: ZR nr 8 z 6.10.2020, ZR nr 52 z 2.12.2020 r.
Zarządzenie nr 174 (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 78 Rektora UŁ z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zasad weryfikacji w UŁ osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zarządzenie nr 78 (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zarządzenie nr 79 (tekst ujednolicony)

Uchwała nr 51 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 4. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 16 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 193 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go w Uniwersytecie Łódzkim.

Uchwała nr 51 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego